uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

Thor Tummers, Unilever

vnější vztahy

Thor Tummers, Unilever

vnější vztahy
linkedin-icon

Thor Tummers zastupuje společnost Unilever navenek a zaměřuje se na oběhové hospodářství a inovační politiku. Spolupracuje s vládami, obchodními a průmyslovými sdruženími, tvůrci politik, společenskými organizacemi, znalostními institucemi a podnikatelskými sektory s cílem urychlit přechod k cirkulární ekonomice v oblasti obalů. Působí jako poradce vrcholového vedení společnosti Unilever v oblasti externích aktivit se zaměřením na řízení zainteresovaných stran, vládní záležitosti, advokacii a řízení firemních záležitostí a rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) pro podporu nezbytných přechodů. Mezi jeho externí role patří Konfederace nizozemského průmyslu a zaměstnavatelů (VNO-NCW), Nizozemská federace pro potraviny a nápoje (FNLI) a Nizozemská koalice pro udržitelný růst (DSGC). Na úrovni EU usiluje o urychlení přechodu na cirkulární ekonomiku mimo jiné prostřednictvím iniciativy pro flexibilní obaly.