uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro registrace účastníků

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Podmínky“) společnosti ATOZ Marketing Services spol. s r.o., IČO: 48117706, DIČ: CZ48117706, se sídlem Holečkova 657/29, 150 00 Praha 5 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17018 (dále jen „Pořadatel“) upravují práva a povinnosti při prodeji vstupného na akce pořádané Pořadatelem prostřednictvím online rozhraní.
  2. Tyto Obchodní podmínky pro nákup vstupného tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem, jakožto prodávajícím, a Kupujícím vstupného na Akci prostřednictvím online rozhraní, a Kupující nákupem vstupného současně stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami pro nákup vstupného seznámil.
  3. Pořadatel prodává vstupné prostřednictvím internetových stránek www.obalko.cz.
  4. Kontaktovat Pořadatele znamená kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či e-mail, je-li známo, nebo na obecný telefon či e-mail, uvedený v sekci Kontakty.
 2. Předmět smlouvy
  1. Předmětem smlouvy je závazek Pořadatele dodat Kupujícímu potvrzení registrace na jím zvolenou Akci a závazek Kupujícího uhradit cenu za vstupné.
  2. Smlouva je uzavřena zaplacením ceny za vstupné ze strany Kupujícího.
  3. Pořadatel se zavazuje dodat Kupujícímu potvrzení registrace vstupného bez zbytečného odkladu po zaplacení ceny vstupného, s tím, že potvrzení registrace vstupného bude dodáno pouze v elektronické podobě na e-mail zadaný Kupujícím při vyplňování registrace na akci. Kupující nemá nárok na potvrzení registrace vstupného dříve, než bude uhrazeno v plné výši.
  4. Doručením potvrzení registrace na Akci Kupujícímu ze strany Pořadatele jsou veškeré závazky Pořadatele vyplývající ze smlouvy splněny.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny
  1. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená Pořadatelem Akce. Dále se Kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
  2. Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere Kupující toto právo Pořadatele na vědomí.
 4. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky
  1. Cena za každé vstupné je uvedeno u Akce jednotlivě. U Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky či náklady spojené s nákupem vstupného.
  2. V případě nákupu vstupného prostřednictvím internetových stránek www.obalko.cz je platba za vstupné možná pouze platební kartou, bankovním převodem nebo na fakturu.
  3. Pořadatel nenese odpovědnost za případné náklady Kupujícího spojené s nákupem vstupného vyplývající ze smluvního vztahu Kupujícího a banky, která Kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro Kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl Kupující úhradu vstupného.
  4. Vstupné není zasíláno poštou, a to ani na dobírku. Doručení je možné jen online elektronickou podobou, a to v podobě potvrzení registrace vstupného e-mailem.
 5. Odstoupení od smlouvy
  Odstoupení od smlouvy (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů) není možné, neboť plnění je poskytováno fyzické osobě podnikající, nebo právnické osobě, na něž se toto právo odstoupení od smlouvy nevztahuje.
 6. Reklamační řád
  1. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
  2. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky, pokud nedojde jinak k domluvě s Pořadatelem.
  3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude Kupujícímu doručen potvrzení registrace vstupného z důvodů spočívajících na straně Kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné potvrzení registrace vstupného Kupujícímu doručit na Kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).
  4. V případě, že Kupující neobdržel potvrzení registrace vstupného do 48 hodin po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení potvrzení registrace vstupného, kontaktovat Pořadatele a oznámit, že neobdržel uhrazené potvrzení registrace vstupného. Pro tyto účely je Kupující povinen sdělit Pořadateli jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupného. V případě, že Pořadatel zjistí, že potvrzení registrace vstupného skutečně nebylo Kupujícímu doručeno, a nepůjde o případ uvedený v předchozím odst. 3 tohoto reklamačního řádu a zároveň Kupující oznámil Pořadateli, že mu potvrzení registrace vstupného nebylo doručeno, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem:
   1. Pořadatel se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat Kupujícímu znovu potvrzení registrace vstupného na Kupujícím zadaný e-mail,
   2. v případě, že již došlo ke konání Akce, se Pořadatel zavazuje vrátit Kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím.
  5. V případě, že ze strany Pořadatele dojde ke změně místa konání nebo termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, bude Kupující o této skutečnosti vyrozuměn. Pořadatel neodpovídá Kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že Kupující obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.
  6. Dojde-li ze strany Pořadatele ke změně termínu Akce, má Kupující právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupného za poukaz na další Akci. Toto právo může Kupující uplatnit nejpozději 5. (pátý) pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupné dosud nebylo využito. Pokud Kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu. V případě, že dojde ke změně termínu Akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává vstupné v platnosti na tento změněný termín a Kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupného.
  7. Dojde-li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení Akce, má Kupující právo na vrácení vstupného nebo na poukaz na další Akci. Právo na vrácení vstupného nebo poukaz na další Akci může Kupující uplatnit nejpozději 5. (pátý) pracovní den následující po termínu Akce. Pokud Kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má Kupující právo pouze na výměnu vstupného za poukaz na další Akci. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má Kupující právo pouze na výměnu vstupného za poukaz na další Akci.
  8. Pořadatel bude vstupné vracet níže popsaným způsobem. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odst. 6 až odst. 7 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné Kupujícímu vráceno následujícím způsobem:
   1. v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.obalko.cz bude vstupné vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno,
   2. v případě vrácení vstupného prostřednictvím poukazu na další Akci, zašle Pořadatel potvrzení o převedení vstupného na kontaktní e-mail zadaný Kupujícím při nákupu vstupného.
 7. Ochrana osobních údajů při nákupu
  1. Pořadatel během prodeje vstupného zpracovává osobní údaje, které mu při nákupu vstupného poskytne Kupující, a to v souladu se Zásadami soukromí.
  2. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má Kupující povinnost kontaktovat Pořadatele.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup vstupného neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
  2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky pro nákup vstupného.
  3. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup vstupného a smluvní vztah mezi Pořadatelem a Kupujícím se řídí českým právním řádem.

V Praze dne 21. 1. 2024, ATOZ Marketing Services spol. s r.o.