uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18. 10. 2024

Otázky a odpovědi

Dotazy, které zazněly na kongresu přes Slido, a odpovědi řečníků.

Postupně budeme doplňovat další odpovědi…

Dotazy na Jana Maršáka k prezentaci Nová legislativa odpadového hospodářství ČR a dopad na český obalový trh:

Jak hodlá MŽP podporovat odbyt pro recyklát?
MŽP podporuje odbyt recyklátu prostřednictvím řady opatření. Celá nová legislativa přijatá na konci roku 2020 je orientovaná na podporu recyklace. Nový zákon o jednorázových plastech již přímo stanovuje požadavky týkající se obsahu recyklátu v některých výrobcích. Kromě legislativních změn je zlepšování odbytu druhotných surovin podporováno i finančně, ať už v rámci evropských dotačních titulů nebo národních. V poslední době se hodně orientujeme na veřejné zadávání a možnosti bonifikace výrobků s obsahem recyklátu. V tomto směru hodláme významně postoupit.

Plánuje MŽP podpořit nějakým způsobem projekty na podporu cirkulární ekonomiky?
Podporujeme dlouhodobě a rozsáhle projekty v oblasti oběhového hospodářství prostřednictvím řady programů. Nejdůležitějším je Operační program Životní prostředí, ve kterém bylo investováno již více než 10 miliard korun do zlepšení odpadového hospodářství. Tento program bude pokračovat v novém programovacím období po roce 2021 a bude se opět zaměřovat na oběhové hospodářství.
Oběhové hospodářství by mělo být podporováno i z Národního plánu obnovy. Kromě těchto velkých programů existuje dále například Program prostředí pro život, který je zaměřen zejména na projekty výzkumného charakteru v oběhovém hospodářství.

Je tedy už jasné, jak budou vypadat poplatky od AOS? O kolik víc zaplatím při použít např. PP bez obsahu recyklátu vs. s obsahem recyklátu?
Princip ekomodulace spočívá v preferenci lépe recyklovatelných obalů. Ekomodulace je povinností AOS. AOS bude muset poplatky přizpůsobit právě principu ekomodulace.

Dobrý den, zelené zakázky se do zákona dostaly díky pozměňovacímu návrhu nikoli MŽP. Připravuje MŽP plán pro státní správu na využití zelených řešení?
Ano. Environmentálně odpovědné zadávání je nástroj, který chce MŽP významně rozvíjet. Například v rámci nového Operačního programu Životního prostředí. Ministerstvo rovněž dlouhodobě zveřejňuje podklady k odpovědnému nakupování ve státní správě. Pro jednotlivé typy výrobků jsou

Jaká je prosím Vás definice pojmu „Nápojová lahev“?
Pojem je definován v zákoně o jednorázových plastech. Nápojová lahev je lahev používaná pro jakýkoliv druh nápoje, včetně piva, vína, pitné vody, tekutého občerstvení, šťáv a nektarů, mléka nebo instantních nápojů určených k přímé spotřebě bez nezbytného smísení s jiným výrobkem či jiné úpravy.

Bude možné doprodat výrobky neoznačené symbolem plast, když byly vyrobeny před 3. 7. 2021, ale budou ležet ve skladu a doprodávat se po 3. 7. 2021?
Pokud budou již uvedeny na trhu, pak ano. Musí být ovšem na trhu, nestačí, aby byly českým výrobcem vyrobeny a byly v jeho skladu.

Jak bude konkrétně kontrolována povinnost obsahu PET recyklátu? Musí recyklát obsahovat každá jednotlivá PET lahev uvedená na trh, nebo se bude jednat o souhrn?
Samozřejmě se jedná o povinnost, kterou bude nutné evidenčně doložit. Výrobci budou muset dokládat, zda lahve uvedené množství recyklátu obsahují. Autorizovaná obalová společnost bude mít povinnost vést a ohlašovat evidenci množství recyklovaných plastů použitých osobami uvádějícími na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly.
V případě výrobců, kteří budou zapojeni do kolektivního systému, se bude jednat o průměrnou hodnotu. Individuálně plnící výrobci budou povinni zajistit obsah rPET v každé jednotlivé lahvi.

Co připadá v úvahu ve vztahu k producentům plastů, aby ČR neplatila tolik do rozpočtu EU za nerecykl. plasty? Nový poplatek, nebo zvýšení poplatků Eko-komu?
Nástrojů je celá řada. Uvidíme, zda bude dostatečným způsobem fungovat ekomodulace nebo bude potřebovat reagovat ještě dalšími nástroji.

Daň EU z nerecyklovaných plastů je externalita, která jde mimo nákladovou bilanci nakládání s obalovým odpadem. Proč zatěžovat výrobce obalů a ne automotive?
V roce 2020 byl schválen nový vlastní zdroj rozpočtu Evropské unie, který bude tvořen prostředky odvedenými členskými zeměmi za nerecyklované plastové obalové odpady (non-recycled plastic packaging waste). Příspěvek členského státu do rozpočtu EU se tedy vztahuje k nerecyklovaným plastovým obalovým odpadům, nikoli k nerecyklovaným plastům jako celku. To je nezbytné rozlišovat. Z tohoto důvodu se bude odvíjet od recyklace obalových odpadů. Není možné do něho zahrnovat recyklaci neobalových plastových odpadů (např. ze sektoru automotive).
Není úplně zřejmé, co je míněno tím, že jde tento příspěvek mimo nákladovou bilanci nakládání s obalovým odpadem. Pokud se nebude recyklace obalových odpadů v ČR zlepšovat, aby ČR nemusela platit vysoké příspěvky, bude nutné zvažovat různé možnosti přenesení této povinnosti na výrobce obalů.


Dotazy na Roberta Suchopu k prezentaci Chemická recyklace: Spása nebo sci-fi?:

Jaká je účinnost chemické recyklace ve srovnání s mechanickou?
Předpokládám, že dotaz míří na účinnost materiálovou, tedy poměr popisující, jaké množství využitelných produktů lze získat ze vstupní hmotnosti zpracovávaných odpadů – snad je to tak. V případě, že dotaz míří tímto směrem, tak odpověď je řádově 80 hm. %, tedy z 1 tuny vstupního odpadního materiálu dokážeme díky chemické recyklaci vyrobit cca 800 kg produktů (monomerů, polymerů a dalších produktů často ve formě chemikálií). Konkrétní materiálová účinnost té či oné instalace bude definována především kvalitou vstupní suroviny. Čím kvalitnější surovina, tím vyšší je její cena na vstupu do chemické recyklace, tím se samozřejmě zvyšuje tlak na míru využití veškerých produktů a naopak. Samozřejmě, že bude při projektování těchto provozů existovat tlak na to, aby jednalo o provozy ekonomicky životaschopné a pokud možno s co nejnižšími negativními externalitami. Proto předpokládáme, že budoucí „tržní mix“ technologií chemické recyklace bude obsahovat provozy pracující na 50–70 % materiálové účinnosti, které budou část produktů využívat energeticky k pokrytí potřeb procesu (vstupní suroviny horší kvality), ale budou pravděpodobně existovat i provozy které budou dosahovat materiálové účinnosti na úrovni až 90 % a více (vstupní suroviny lepší kvality). Ale z hlediska teorie lze prakticky využít až 100 % výstupů z chemické recyklace, otázkou je pouze to, zda se to ekonomicky vyplatí.

Jak musí vypadat odpadní vstupní plast do chemické recyklace? Jste schopni zpracovávat směsný plast?
Obecně vzato, musí se jednat o plast, který obsahuje minimální množství nežádoucích příměsí, mezi které patří veškerý „neplastový balast“, kyslík, halogeny, vlhkost. Všechny tyto příměsi ve zpracovávané surovině různými způsoby a mechanismy přispívají k horší provozní ekonomice technologie chemické recyklace na bázi pyrolýzy. Protože ještě neexistují standardizované specifikace surovin pro chemickou recyklaci, lze se v tuto chvíli řídit například předpisy pro kvalitu tzv. TAPů („tuhá alternativní paliva“). Jsou to totiž právě TAPy, u nichž odklon z procesů energetického využití do procesů chemického využití představuje určitý k recyklaci zatím nevyužitý potenciál. Nicméně lze předpokládat, že při ambicích vytvořit z Evropy uhlíkově neutrální kontinent, přijde otázka energetického využití TAPů např. v cementárnách dříve či později na pořad dne taky, a to z jednoduchého důvodu – spalování TAPů přece taky produkuje emise CO2 z velké části fosilního původu.

Jaký je časový rámec, kdy by bylo možné chemickou recyklaci v praxi začít využívat v ČR?
Aktivita různých subjektů na trhu v ČR začíná postupem času připomínek exponenciální křivky dobře známé díky probíhající pandemii COVID. Lze tak těžko odhadovat, kdy se povede spustit v průmyslovém měřítku první instalace v ČR, nicméně předpokládáme, že na začátku roku 2025 budou technologie pro chemickou recyklaci odpadních plastů v ČR mít roční zpracovatelskou kapacitu v řádech jednotek až nižších desítek tisíc tun vstupních surovin.


Dotazy na Andreu Vozníkovou k prezentaci Jak může obal přispět k lepším prodejům:

Proč je na obalu rostlinného mléka hlava krávy?
Omlouvám se za chybu v popisu výrobku, jde o kravské mléko bez laktózy. Proto tedy kravská hlava.

Jak si vysvětlujete fatální rozpor mezi vaší prezentací a GFK? Růst prodejů výrobků v plastu a zásadní důležitosti ekoobalů pro spotřebitele?
Netuším na jaký průzkum Gfk se autor odkazuje, takže se k tomu nemohu relevantně vyjádřit.

Mohly být za úspěchem těchto značek i jiné parametry než jen obal? Jak jste vyhodnocovali jen vliv obalu bez ostatních aktivit např. reklama, podpora POS…?

Kvalitativní testování na virtuálním regálu – je to v ČR běžná praxe?
Neřekla bych úplně běžná praxe, protože jde o projekty finančně náročnější, ale jsou agentury, které kvalitativní a kvantitativní testování na virtuálním regálu/virtuálním obchodě nabízejí. Jednou z agentur je i společnost Nielsen, další například Ipsos. V ČR máme také společnost Virtuplex, kde podobné testování probíhá.

Fairlife vyrábí i mléko bez laktózy a nic jako rostlinné mléko neexistuje – mléko je kravské, ostatní jsou rostlinné nápoje! Co tedy je v prezentaci za výrobek?
Omlouvám se za mystifikaci, máte pravdu, jedná se o mléko bez laktózy.

Jak vnímají spotřebitelé greenwashing?
Na toto nemáme v Nielsenu k dispozici žádnou studii, která by toto řešila, proto se k tomu nemohu vyjádřit.

Je testování nových obalů přímo spotřebiteli podle vás v ČR dostatečně rozšířené (např. ve srovnání se zahraničím)?
Testování nových obalů je v ČR používané a rozšířené. V porovnání s jinými zeměmi se to samozřejmě odvíjí od počtu výrobků v novém obalu na trhu celkově a velikosti trhu, takže třeba v Polsku se testuje logicky více než v ČR. Samozřejmě pouze u firem, které v rámci ČR rozhodují o vzhledu obalu nebo si samy obal vyvíjejí. U nadnárodních společností se většinou obal testuje v klíčových zemích, což ne vždy bývá ČR.


Dotazy pro panelisty diskuze: Recyklace bez obalu!

Souhlasíte, že udržitelnost je současně  taky sociální a ekonomická? Že cirkulární ekonomika musí být cirkulární, ale i ekonomická? Že to není jenom „eko“?

Petr Šikýř: Jak již zaznělo v diskuzi, ne každá cirkulární cesta je ekonomická. Je to o nastavení cílů a ty jsou mnohdy stanovovány bez ohledu na jejich náklady. V některých oblastech při aplikaci cirkulárního principu tedy nutně dochází ke zvýšeným ekonomickým nákladům. Obecně platí, že recyklace z pohledu peněz není levná, ale naopak: čím budou ambicióznější cíle, tím budou vyšší náklady. Toto se týká nejenom obalových odpadů, ale i nakládání s komunálním odpadem – vyšší využití a vyšší recyklovatelnost znamená vyšší náklady pro obce, potažmo pro obyvatele.

Jak se díváte na recyklovatelnost papírových obalů s plastovými aditivy /povrstvené?

Jaroslav Tymich: Papírový obal s plastem je vždy z pohledu recyklovatelnosti problém. Vyloučení plastu je jeden z požadavků standartních papíren na kvalitu sběrového papíru. Ve smíšeném papíru (kontejnerový sběr) se ale tyto použité obaly vyskytují, ale nesmí přesáhnout přijatelnou míru, což je cca do 1% podílu. Malá část papíren se specializuje na zpracování kompositních použitých obalů (např. na použité nápojové kartóny), kde lze tyto obaly recyklovat, míněno tím, že se recyklují papírová vlákna a plasty se musí návazně řešit v lepším případě spalovat (energeticky využít). Problémem jsou nedostatečné kapacity pro zpracování těchto druhů papírových obalů.

Má už EKOKOM odezvu z trhu, jak zafungovala loňská dohoda s MŽP, že mohou jít hliníkové plechovky všude do žlutých kontejnerů? Podstatné zvětšení sběru?

Petr Šikýř: Ano dohoda zafungovala, zvedl se počet míst, kde mohou čeští spotřebitelé odložit jakékoliv kovové obaly, nejenom nápojové plechovky. Na druhou stranu je vždy a výlučně v pravomoci obcí a jejich zastupitelstvech, jak mají nastavený systém nakládání s odpady. Výsledky za rok 2020 bude EKO-KOM komunikovat společně s výsledky celého systému na konci dubna 2021.

Dobrý den, odpady třídím, ale občas tápu, kam obal správně vyhodit. Značky musí být jednoznačné a jednoduché. Připravuje se osvětová kampaň pro podporu třídění? 

Petr Šikýř: Osvětové kampaně v ČR běží již od konce devadesátých let minulého století. Nejvíce informací ke třídění naleznete na www.jaktridit.cz, popř. www.samosebou.cz či pro děti www.tonda-obal.cz

Jaký vidí řečníci biodegradabilní materiály z hlediska udržitelnosti a ukončení jejich životnosti? 

Petr Šikýř: Obecně degradabilní materiály lze považovat za problematické. Na jejich problematičnost ukazuje například Směrnice o jednorázových plastech, kde je zakázáno, jakékoliv použití oxo-degradabilních plastů. Co se týká ostatních biodegradabilních plastů, tak Evropská unie je zatím neomezila, nicméně v rámci směrnic je konstatováno, že tyto materiály podléhají procesu sledování stran dopadu na životní prostředí. Obecným problémem degradovatelných plastů je ta skutečnost, že jsou zdrojem mikro-plastů, protože z principu nedochází k jejich plné absorpci živou přírodou a za druhé jsou problematické, pokud se dostanou do toku materiálu určeného k recyklaci, neboť negativně ovlivňují fyzikálně chemické vlastnosti výrobků z recyklátu. Je velmi obtížné, ba téměř nemožné je identifikovat v toku a odklonit je v rámci technologie při dotřídění před vstupem do recyklační technologie.

Nesouhlasím s tím že sleeve je problematickým materiálem. Na trhu jsou již sleeve, které umožňují plnou recyklaci lahví PET.

Jan Daňsa: Z dotazu není zřejmé, o jakém typu sleeve se bavíme a co znamená plná recyklace s lahví PET (nicméně sleeve by měl být také z PET) . Ale do této kategorie mohou teoreticky patřit dva druhy: sleeve, který je jednoduše oddělitelný od lahve před její recyklací (například lahev na mléko v Rakousku má takový sleeve od firmy NÖM- 100% rPET NÖM) a in-mould print – kdy je sleeve přímo v lahvi (z jednoho materiálu).


Dotazy na Pavla Komůrku k prezentaci Pohled největších obalových zákazníků:

Dobrý den. Jakou máte strategii v oblasti etiket? Preferujete používání etiket, které podporují recyklaci obalu, případně etiket obsahujících recyklát?
Zodpovězeno v průběhu prezentace. Orkla používá rPE etikety, nikoliv však zatím v ČR. Pilotní projekt a testování probíhá v Norsku a Švédsku.

Doplnění k předchozí otázce: Máte nějaký úspěšný příběh implementace tohoto řešení?  Děkuji.
Zodpovězeno v průběhu prezentace. Máme několik aplikací na obalech v kategorii Home-personal-care.

Dobrý den, jaké byly důvody ORKLY pro vyřazení biodegradabilních plastů ze své strategie rozvoje? Díky.
Absence infrastruktury pro oddělené nakládání s takovými plasty, praktická neexistence kapacit v industriálních kompostárnách (dle ISO 13432). Negativní dopad na mechanickou recyklaci převládajícího množství konvenčních polymerů – neschopnost koncového uživatele rozlišit, co je, a co není biodegradabilní plast.

Jak vnímáte vliv ceny na rozhodnutí producentů používat recyklovatelné bariérové alternativní obaly v oblasti FMCG?
Tohle je na komplexnější odpověď. Trh si musí být schopen o ochoten za ekologická řešení připlatit. Myslím, že není správné, aby se celý náklad primárně přenášel jen na FMCG výrobce. Tak jako o řešení problému, bychom se měli podělit všichni o náklady s tím spojené.

K projektu Holy Grail: Není jednodušší použít inteligentní RFID etiketu a integrovat „třídící“ kód do EPC kódu? Mimochodem, jaká je budoucnost RFID v FMCG?
Není. Jedná se o dvě různé technologie. HolyGrail je jiný koncept, jakož i odlišné technické a technologické řešení. RFID není schopno v takové šíři a rozsahu pokrýt spolehlivou identifikaci obalového odpadu v procesu třídění.

Uvažujete o nahrazení plastových obalů (primárních) papírovými (sáčky, kartóny)? Děkuji za odpověď.
Hledáme taková obalová řešení, která spolehlivě zajistí ochranu výrobku, bude napomáhat udržení životní úrovně, na jakou jsme zvyklí a zároveň bude co nejvíce odpovídat moderním požadavkům cirkulární ekonomiky.


Dotazy na Jaroslava Vodáčka k prezentaci Pohled největších obalových zákazníků:

Jakou bariérovou vrstvu Váš papírový kelímek na Mozzarellu používá, aby byl snadno recyklovatelný?
Základní materiál je právě papír, který je v rámci RAG listu řazen do zelené kategorie. Vrstvou, která zajišťuje nutnou bariéru je plastová laminace, která samozřejmě stěžuje recyklaci. Vždy se snažíme najít optimální kompromis u použití množství a druhu obalu, ale zajištění bezpečnosti potravin je pro nás na prvním místě. Z toho důvodu jsme ve spolupráci s dodavatelem nalezli toto řešení.

Dobrý deň, plánuje Tesco plniace stanice na čistiace prostriedky, kozmetiku?
Bedlivě oblast bezobalového nakupování potravin i drogistického zboží sledujeme a průběžně vyhodnocujeme požadavky našich zákazníků. Bezobalová kultura nabírá u některých zákazníků na oblibě, a i proto jsme v rámci osvětové akce Týden bez obalu našim zákazníkům přiblížili Zero Waste obchody a kde je najít. U obalů, které si přinese zákazník, nicméně zůstává několik otazníků, zejména jak garantovat zajištění zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti. V současné době, i s ohledem na aktuální nepřiznivou epidemiologickou situaci, neplánujeme tuto službu v našich obchodech zavádět a soustředíme se na snižování hmotnosti obalů našich výrobků, jejich udržitelnost a rozšíření nabídky recyklovatelných nákupních tašek.

Máte nějaké studie (čísla) srovnávající kroky proti plýtvání s potravinami vůči krokům pro podporu recyklace? Tzn. ekonomické přínosy obou přístupů…
Jsme prvním maloobchodníkem, který ve střední Evropě publikuje data o potravinovém odpadu ve vlastním provozu. Zveřejňování detailních údajů o našem odpadu nám umožňuje jasně identifikovat místa jeho vzniku a na základě toho přijímat vhodná opatření. Zároveň můžeme navazovat partnerství s externími subjekty za účelem dalšího snižování potravinového odpadu a zlepšování využití potravinových přebytků. Pro nás jako obchodníka je to samozřejmě v první řadě zájem ekonomický. Dobře si ale uvědomujeme i sociální rozměr problému. Proto chceme, aby potraviny, které neskončí v nákupní tašce, pomáhaly řešit sociální nerovnosti. Plýtvání je bezpochyby také problémem ekologickým, protože je zodpovědné za 8 % emisí skleníkových plynů. Jelikož Tesco chce hrát aktivní roli v řešení klimatických změn, jako maloobchodník s potravinami máme v oblasti plýtvání dobrý odrazový můstek pro naše další veřejné závazky v oblasti udržitelnosti.

Jak se konkrétně projevují požadavky zákazníků na udržitelnost obalů? Nedávají přednost spíše ceně?
Osobně tady vnímám, že společenské klima v oblasti udržitelnosti a ochrany klimatu se postupně mění správným směrem. Určitě jsou skupiny zákazníků, kteří výrazně preferují cenu a neocení menší environmentální dopady obalu. Požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost narůstají napříč společností. Jsou skupiny zákazníků, kteří si dnes velmi uvědomují dopady svého spotřebitelského chování a pro tyto máme jako Tesco například produkty od lokálních dodavatelů. Naše aktivity v oblasti obalů vedou i k lépe informovaným zákazníkům, kteří budou požadovat environmentálně odpovědné obaly.

Dobrý den, jak vidíte názor, že správným přístupem pro ochranu životního prostředí je snížit spotřebu jako takovou? Nejde to proti ekonomickým zájmům Tesca?
S tímto názorem se plně ztotožňuji. Podstatou našeho podnikání je nabízet zákazníkům dostupné, zdravé a udržitelné produkty. A to takovým způsobem, který není škodlivý pro planetu a zároveň pomáhá sociálnímu a ekonomickému rozvoji míst, ve kterých působíme. V rámci strategie udržitelnosti Tesco existuje celá řada aktivit, které vedou k úspoře. Příkladem jsou úspory v chlazení, spotřebě energií nebo zvyšování efektivity přepravy. V oblasti snižování potravinového odpadu jsme získali uznání ze strany OSN za to, že jsme v našich provozovnách ve střední Evropě 10 let před stanoveným termínem dosáhli cíle udržitelného rozvoje OSN 12.3 snížit do roku 2030 celosvětový potravinový odpad o polovinu. Ohledně snižování spotřeby jednotlivce, tak samozřejmě, že životnímu prostředí pomůže jakékoliv uskromnění.


Dotazy na Janu Volfovou k prezentaci Pohled největších obalových zákazníků:

Jakou roli hraje v logistice ŠKODA AUTO RFID? Plánujete rozšiřování RFID identifikace?
Logistika ŠKODA AUTO ani v tomto ohledu není pozadu. Zhruba před 2 lety jsme konkrétní speciální paletu osadili čipem, který i na bázi RFID signálu monitoroval pohyb obalu. Online jsme sledovali paletu jak u dodavatele dílu, na cestě, tak u nás ve ŠKODA AUTO a.s. u linky. Tento pilot nám ukázal správnost naplánovaného logistického řetězce.

Kolik plastových recyklovatelných výrobků je využito v jedné škodovce (%, kg)?
Na tuto otázku mohu reagovat jen z pohledu palet. Do našich speciálních palet, kde máme registry, které slouží ke správnému uchycení dílů v paletě, navrhujeme právě používání recyklátů.

Jak spolupracujete s dodavateli na vývoji obalu? Máte konkrétní příklady?
V rámci vývoje speciálních obalů velmi aktivně spolupracujeme s různými vývojovými dodavateli. V logistice ŠKODA AUTO a.s. máme v principu tři komodity obalů. Vyvíjíme speciální obaly jak pro oddělení montáže, svařovny či lisovny. Paleta je vždy vyvíjena tak, aby kvalitativně nepoškozovala díly a byla v souladu s technologií výroby. Současně speciální palety musí vyhovovat i ergonomickým požadavkům. Cílem je umístit do speciální palety co největší množství dílů s ohledem na transportní náklady. Současně vyvíjíme takové speciální palety, aby byly co nejvíce univerzální například pro více modelů. Dále velmi aktivně spolupracujeme i s vysokými školami. Jako konkrétní příklad můžeme uvést spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Právě s TUL jsme úspěšně ukončili pilotní projekt na odlehčení kovové palety.

Aky je podiel jednorazovych vs. opakovane pouzivanych obalov pre dopravu dielov medzi Škoda Comp? Aky podiel z jednorazovych obalov je biodegradovatelny?
Pro používání jednocestných (jednorázových) a vratných (opakovaně používaných) obalů jsou koncernem VW jasně určená pravidla. Vratné obaly se používají po Evropě. Dodavatelé dílů si objednávání přes koncernový portál potřebné množství univerzálních i speciálních obalů pro jejich výrobu. Palety se s díly dostanou přes transportní řetězec do závodu ŠKODA AUTO a.s., kde jsou díly zastavěny do našich vozů. Prázdné univerzální i speciální vratné obaly jsou ve ŠKODA AUTO a.s. shromážděny na centrálním skladu prázdných obalů, odkud jsou naváženy opět k dodavatelům dílů. Jednocestné (karton, dřevo) obaly se používají pro vzdálené destinace, kdy transport vratného obalu je již ekonomicky nevýhodný. Co se týká podílu jednocestných vs. vratných obalů tak je to přes objem zhruba 30 % ku 70 %. Pro destinaci Indie jsme nasadili pilot jednorázových biodegradabilních obalů.

Můžete, prosím, zmínit, jaké jsou nejčastější potíže a překážky ve vývojové fázi obalů?
V rámci vývoje obalů se musíme vypořádat společně s dodavateli s mnohými překážkami. Paleta musí splňovat několik atributů. Paleta je vždy vyvíjena tak, aby kvalitativně nepoškozovala díly a byla v souladu s technologií výroby. Současně speciální palety musí vyhovovat i ergonomickým požadavkům. Cílem každého plánaře je umístit do speciální palety co největší množství dílů s ohledem na transportní náklady. V případě, že dojde k připomínkování palety od zákazníka (v našem případě tzn. výroba), tak musíme efektivně komunikovat s vývojovou firmou. Probíhají transportní testy před každým ostrým nasazení palety do oběhu. Ať nastanou jakékoliv překážky v rámci vývoje speciální palety, tak je vždy musíme vykomunikovat a vyřešit v rámci předsériové fáze projektu.

Dobrý deň, používate recyklované látky (staré oblečenie) napr. na sedačky? Ak áno, spolupracujete s lokálnymi firmami, ktoré sa zaoberajú zberom starého šatstva?
V rámci logistiky ŠKODA AUTO a.s. jsme se s touto aktivitou nesetkali.

Kde sa da to video pozret, dostat prosim?
Video ze soutěže Obal roku můžete vidět na Youtube.