uvádí...
11. obalový kongres OBALKO, 19.–20. 10. 2023

ENVI – PAK

Vy len trieďte, my sa postaráme

ENVI – PAK je rešpektovanou spoločnosťou v oblasti poskytovania služieb v obalovo-odpadovom hospodárstve s vedúcou a stabilnou pozíciou na slovenskom trhu. Je najskúsenejšou organizáciou zodpovednosti výrobcov v SR. Od roku 2003 je členom Pro Europe a v roku 2013 sa podieľal na založení medzinárodnej neziskovej aliancie EXPRA. Výrobcom, ktorí vyrábajú alebo na Slovensko dovážajú výrobky balené v obaloch a neobalové výrobky, prináša kvalitu a spoľahlivosť.

Priamo podporuje a rozvíja systém triedeného zberu odpadov z obalov a zároveň zabezpečuje ich triedený zber a zhodnocovanie a recykláciu minimálne v rozsahu slovenských a európskych cieľov.
Implementuje prístup rozšírenej zodpovednosti výrobcov v zmysle zodpovednosti výrobcu za obal produktu od jeho vývoja až po post-spotrebiteľskú fázu životného cyklu výrobku.

Za kľúčový faktor svojej činnosti považuje zvyšovanie environmentálneho povedomia spotrebiteľov a priemyselných subjektov a propagovanie triedeného zberu komunálneho odpadu.

A respected company in providing services in packaging and waste management with a leading and stable position on the Slovak market. The most experienced producer responsibility organization in Slovakia has been a member of Pro Europe since 2003, and in 2013 participated in the founding of the international non-profit alliance EXPRA. ENVI – PAK brings quality and reliability to manufacturers who produce or import packaging and non-packaging products to Slovakia.

It directly supports and develops the system of separate waste collection and at the same time provides separate collection and recovery and recycling at least within the scope of Slovak and European targets. It implements the approach of EPR in the sense of producer responsibility for product packaging from its development to the post-consumer phase of the product life cycle.

Increasing the environmental awareness of consumers and industry together with promoting separate waste collection is a key factor in its activity.

www.envipak.sk

www.triedime.sk

www.zodpovednaspolocnost.sk

www.vezmisi.ma

PODÍVEJTE SE NA TOTO VIDEO O NÁS

Těším se na vás!

Ing. Zuzana Pašková
Riaditeľka oddelenia klientov

Tel.: +421 908 250 935
paskova@envipak.sk

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat / Reserve