uvádí...
12. obalový kongres OBALKO, 17.–18.10. 2024

ENVI-PAK

Vy len trieďte, my sa postaráme!

ENVI – PAK je rešpektovanou spoločnosťou v oblasti poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve s vedúcou a stabilnou pozíciou na slovenskom trhu. Je profesionálnym partnerom, ktorý ponúka kvalitu a spoľahlivosť.

ENVI – PAK priamo podporuje a rozvíja systém triedeného zberu odpadov na celom území Slovenska a zabezpečuje ich následné zhodnotenie/recykláciu. Riadi sa zásadou transparentného a etického prístupu ku všetkým partnerom.

ENVI – PAK zabezpečuje triedený zber odpadov a ich zhodnocovanie a recykláciu minimálne v rozsahu slovenských cieľov zhodnotenia a recyklácie, čím v spolupráci s obcami a priemyslom prináša čistejšie Slovensko nám všetkým.

ENVI – PAK implementuje na Slovensku prístup rozšírenej zodpovednosti výrobcov v zmysle zodpovednosti výrobcu od vývoja až po post-spotrebiteľskú fázu životného cyklu výrobku. Za kľúčový faktor svojej činnosti považuje zvyšovanie environmentálneho povedomia spotrebiteľov a priemyselných subjektov a propagovanie triedeného zberu komunálneho odpadu.

ENVI – PAK je od roku 2003 súčasťou celoeurópskeho združenia organizácií zodpovednosti výrobcov PRO EUROPE (Packaging Recovery Organisation EUROPE), prostredníctvom ktorého získava a na Slovensku implementuje medzinárodné know-how. Spoločne so 17 organizáciami zodpovednosti výrobcov z iných krajín fungujúcimi na neziskovom princípe založil v roku 2013 alianciu EXPRA (EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE) zastrešujúcu systémy pre obaly a odpady z obalov, pričom tieto organizácie sú vlastnené výlučne výrobcami.

ENVI – PAK je držiteľom viacerých ocenení: Zelenej ceny Via Bona za projekt spoločenskej zodpovednosti v oblasti životného prostredia, Zlatej lupy za najefektívnejšie udržiavaný certifikovaný manažérsky systém. Šesť rokov po sebe získal ocenenie Superbrands 2018 – 2023, ktorý je znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. ENVI – PAK získal tiež medzinárodné ocenenia Certifikát Quality Choice Prize 2022 za zavedené postupy orientované na kvalitu služieb zákazníkom a GREEN BRANDS Slovakia za dlhodobo udržateľné a zodpovedné podnikanie.

www.envipak.sk

www.triedime.sk

www.zodpovednaspolocnost.sk

www.vezmisi.ma

POZRITE SI VIDEO O NÁS

TEŠÍM SA NA VÁS!

Ing. Zuzana Pašková
Riaditeľka oddelenia klientov

Tel.: +421 908 250 935
paskova@envipak.sk

REZERVUJTE SI 10MINUTOVOU SCHŮZKU S TOUTO SPOLEČNOSTÍ /

RESERVE A 10-MINUTE MEETING WITH THIS COMPANY

Rezervovat / Reserve